:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 14เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2566กองสวัสดิการสังคมอบต.บ้านปวงได้นายชัยพร จี๋วิคำเลขานายกอบต.บ้านปวงมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสำราญ  ชูช่วยหัวหน้าศูนย์เกษตรพื้นที่สูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้แก่ผู้พิการในตำบลบ้านปวง ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ผู้พิการได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และเป็นการหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพง่ายๆได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น การเพาะชำกล้าไม้ การเสียบยอด การทำปุ๋ยหมักเป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร