:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5

16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง  ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 โดยการโอนส่วนนี้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 26

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


โอนงบ5_144.pdf