:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ สภาพพื้นที่ร้อยละ  70 เป็นพื้นที่ป่าและที่ราบสูง ร้อยละ 30  เกษตรกรส่วนใหญ่และใช้พื้นที่ราบ  ทำนาข้าว,พืชสวน ,พืชผักและใช้พื้นที่ราบเชิงเขาปลูกข้าวไร่ พืชไร่และไม้ผล 

 ที่ตั้งและอาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

 เขตการปกครองและประชากร

ประชากร จำนวน 11 หมู่บ้าน  ประกอบด้วยพื้นที่ราบ  7 หมู่บ้านและชาวไทยภูเขา  4 หมู่บ้าน มีจำนวน 1,135 ครัวเรือน มีประชากร 4,120 คน

 เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ตำบลบ้านปวง มีเส้นทางติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ

 1. เส้นทางติดต่อกับจังหวัดลำพูน  เดินทางใช้ทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  106ระยะทางประมาณ 122  กิโลเมตร  โดยผ่านอำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอป่าซาง
 2. เส้นทางติดต่อกับอำเภอลี้  โดยทางหลวงสายลี้ – เสริมงาม ระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตรและสามารถเดินทางไปยังอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง และเดินทางไปจังหวัดลำพูนได้
 3. เส้นทางติดต่อกับอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยทางหลวงสายลี้-เสริมงาม ระยะทาง 36 กม

 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม

 •  
  • สภาพพื้นที่การถือครอง
   • พื้นที่อยู่อาศัยมี   จำนวน 3,332  ไร่
   • พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 32,185 ไร่
   • พื้นที่อื่นๆ จำนวน  104,490  ไร่
   • รวมพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  140,007  ไร่
  • สภาพทางเศรษฐกิจ
   • ตำบลบ้านปวง  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ซึ่งการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ได้แก่ 1. ข้าว พื้นที่ปลูกข้าว 2,552  ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาปลูกด้วยวิธีการปักดำ
   • พืชไร่  มีพื้นที่ปลูก 14,321 ไร่ จะปลูกในฤดูฝนตามไหล่เขา ที่ราบเชิงเขา ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฤดูแล้งจะปลูกปลูกตามพื้นที่นาริมแม่ฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย ได้แก่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ยาสูบ  ข้าวโพดหวาน  มันฝรั่ง
   • ไม้ผลไม้ยืนต้น มีพื้นที่ปลูก 10,736 ไร่  ส่วนใหญ่จะปลูกลำไย มะม่วง มะขาม ขนุน กล้วย
   • ผัก มีพื้นที่ปลูก 392 ไร่  จะปลูกช่วงหลังทำนาแล้ว ใกล้กับแหล่งน้ำ  เข่น พริก กระเทียมและพืชผักต่างๆ  ผลผลิตส่วนใหญ่ให้พ่อค้ามารับซื้อเอง
   • การใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม้ผล เกือบทั้งหมดเป็นพันธุ์ส่งเสริมโดยเฉพาะลำไยจะปลูกพันธุ์ดอ,มะขามหวานจะพันธ์พื้นเมืองอยู่บ้าง คือ ขนุน ส้มโอ กล้วย
  • สภาพภูมิประเทศ
   • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ สภาพพื้นที่ร้อยละ  70 เป็นพื้นที่ป่าและที่ราบสูง ร้อยละ 30  เกษตรกรส่วนใหญ่และใช้พื้นที่ราบ  ทำนาข้าว,พืชสวน ,พืชผักและใช้พื้นที่ราบเชิงเขาปลูกข้าวไร่ พืชไร่และไม้ผล