:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

 

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

ลำดับที่

สถานที่/ที่ตั้ง

หมู่ที่

จำนวนลานกีฬา

/สนามกีฬา (แห่ง)

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่ใช้ในเวลากลางคืน(แห่ง)

หมายเหตุ

1

บ้านแม่บอนเหนือ

1

1

-

 

2

บ้านห้วยโป่ง

2

1

-

 

3

บ้านห้วยปิง

3

1

1

 

4

บ้านหนองบัว

4

1

1

 

5

บ้านหนองกอก

5

1

-

 

6

บ้านใหม่

6

1

2

 

7

บ้านปวง

7

1

1

 

8

บ้านดอนมูล

8

1

2

 

9

บ้านสันดอนฮอม

9

1

1

 

10

บ้านแม่บอนใต้

10

1

-

 

11

บ้านล้องสันติสุข

11

1

-

 

 

11

8

 

 

 

ลานกีฬา บ้านแม่บอนเหนือ หมู่ 1

ลานกีฬา บ้านห้วยโป่ง หมู่ 2