:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นายศรชัย ใต้ตา
ประธานอสม.ตำบล
0871850860
นายพีรพัธ์ แก้วจีโว
ประธานอสม.หมู่ 1
0954077370
นางสมพร โนจา
ประธานอสม.หมู่ 2
0806798906
นางสิรินภรณ์ สุจาดึก
ประธานอสม.หมู่ 3
0613539041
นายสุเมฆ ลาดใจ
ประธานอสม.หมู่ 4
0928576578
นายสุคำ แก้วหนัก
ประธานอสม.หมู่ 5
0800319408
นางพลอย แก้วหนัก
ประธานอสม.หมู่ 6
0828922634
นายทวีศิลป์ อินมณี
ประธานอสม.หมู่ 7
0924407309
นางทองพันธ์ อินมณี
ประธานอสม.หมู่ 9
0820692597
นางหล้าดา ณ วันเพ็ญ
ประธานอสม.หมู่ 10
0655963560
นายศรีวรรณ แก้วหนัก
ประธานอสม.หมู่ 11
0931356042