:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
กองคลัง
นางขวัญฤทัย คำเวียง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงเดือน อินต๊ะขัติย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภัสส์ศา ยาแปง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวพิกุล แก้วหนัก
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวพิมพรรณ วันใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวธิดา เมืองโลก
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานพัสดุ