:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
กองการศึกษา
นายวีระ ธิป่าหนาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจิรศักดิ์ สิทธิยะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางบัวคำ จิตรสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวชนวิษา พรมคำ
ครูชำนาญการ
นางกัญญาภัค ศรีพร
ครู คศ. 1
นางอรญา ลาดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
นางปราณี แก้วสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทราภรณ์ ณ วันเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกานจุรีย์ ปวนมาลัย
คนงาน
นางเอมอร ปวนปันคำ
คนงาน
นายกำธร คำใจหนัก
คนงาน