:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
ประธานผู้สูงอายุ
นายสมจิต เรือนอิน
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง
09800144542
นายชุมพล ปินตาอุ่น
รองประธานชมรมผู้สูงอายุ คนที่ 1
0956855605
นายบุญธรรม อินมณี
รองประธานชมรมผู้สูงอายุ คนที่ 2
0612952409
นายมานิตย์ กันธิ
เหรัญญิก
0800312816
นางเพชร อนันต์ชัย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
0833186899
นายสมจิต ทาต๊ะ
ประชาสัมพันธ์
0613573345
นายแดง วงค์จันทร์
ปฎิคม
0904757552
นางจินดา สารอินจักร
ฟู้ช่วยปฎิคม
0887588301
นายชัยวุฒิ คำอ้าย
เลขานุการ
0636826279
นายนิวัฒน์ เตชะนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
0636826279
นายกอละแฮ แก้วจีโว
คณะกรรมการ
นายบุญมา โขติธารา
คณะกรรมการ
นายนวล อุดมา
คณะกรรมการ
นายอินทร์ตา วันใจ
คณะกรรมการ
0988044789
นายแก้ว อุ่นกันทา
คณะกรรมการ
0971962739
นายผัด สุจาดึก
คณะกรรมการ
นายใหม่ ค้างคีรี
คณะกรรมการ
นายศรีนวล ป้อจุมปู
คณะกรรมการ