:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
คณะผู้บริหาร
นายสุรวิทย์ สีวิจี๋
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
โทร 0810296270
นายเชาวลิต มะโนเนือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
โทร 0818833417
นายบุญสม ตาดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
โทร 0807918831
นายชัยพร จี๋วิคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
โทร 0857143938
นายวีระ ธิป่าหนาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
โทร 0910671407