:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระ ธิป่าหนาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
นางขวัญฤทัย คำเวียง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติ ธงสิบสอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพงษ์สิน แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนกร เฮืองใจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม