:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายขจรศักดิ์ คำใจหนัก
กำนันตำบลบ้านปวง
0852421615
นายอนุชัย ยอดคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านแม่บอนเหนือ
0810247389
นางชัฒณี โนจา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านห้วยโป่ง
0857095867
นายเผด็จ ไหวแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยปิง
0861938309
นายเดชา คาถา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองกอก
0632200989
นายทูล พิจุลปู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านใหม่
0895537971
นายมนตรี เสาร์คำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านปวง
0871849105
นายศรชัย ใต้ตา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านดอนมูล
0871850860
นายสมชาย บุญธรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านสันดอนฮอม
0972630926
นายสุขใบ ค้างคีรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านแม่บอนใต้
0810209355
นายศรีวรรณ์ แก้วหนัก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านล้อง-สันติสุข
0931356042