:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสุทธิพงษ์ อินมณี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
0641613915
นายสุรศักดิ์ เมาหลวง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
นายปิยะพงษ์ อุทธาหรณ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
นายบุญศรี แก้วจิีโว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 1
นายช่าย วงค์ศา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 2
นายธีรวัฒน์ ตามา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 3
นายอินสอน วันใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 5
นายเดชา แก้วหนัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 6
นายเอกชัย ยศเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 8
นายอภิชาติ จุมปาน้ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 10
นายอดุลย์ สุขมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หมู่ 11