:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
สำนักปลัด
นายกิตติ ธงสิบสอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรชยา แก้วธิดา
นักทรัำยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรุจิรา ชัยสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวดล สิทธิยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายจักรินทร์ อุ่นชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางอัญชุลี กันทาอินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทรงชัย จ๊ะถา
พนักงานขับรถยนต์
นายเธ็น ทาต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ ทาต๊ะ
ตกแต่งสวน
นายวิวัฒน์ สีวิจี๋
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายธนกฤต ปวนมาลัย
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายภูริช มีสอน
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายอภิชัย อุ่นใจ
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายภูริณัฐ ณ วันเพ็ญ
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายภานุวัฒน์ คำอ้าย
เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
นายวงศกร จ๊ะถา
คนงาน
นางศิริพร อุ่นใจ
คนงาน
นางสาวธีราภรณ์ แสนเล้า
คนงาน
นางผ่องศรี ใจปัน
คนงาน
นายนริส ตาปัน
คนงาน
นางสาวดวงหทัย สุภา
อาสาสมัครบริบาล