:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
กองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
นายธนกร เฮืองใจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ จ๊ะถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนงค์รินทร์ ใจมะสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวณทิพรดา พุดเที่ยง
คนงาน