:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง